โรงงานแห่งใหม่

โรงงานผลิตแห่งใหม่

   บ้านเกิดก็คือถิ่นฐานเดิมที่เราได้เกิดมาตั้งแต่เล็กจนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งแน่นอนว่าเราย่อมจะต้องมีความผูกพันธ์กับธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า เขา รวมทั้งผู้คนที่เรารักและอยู่กันมานาน การย้ายถิ่นฐานหรือไปทำงานที่ใดก็ตาม เพื่อความเจริญก้าวหน้า ต้องพลัดพรากจากพ่อแม่บุพการี ให้อยู่ลำพัง ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจ ตลอดจนเป็นภาระต่อสังคมโดยรวม แทบทุกคนก็อยากที่จะย้อนกลับมาบ้านเกิดของตัวเอง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสุขในการใช้ชีวิต มีพ่อ แม่ ปู่ ย่า ลูกหลาน จนไม่อยากกลับไป เราเองได้เล็งเห็นและเข้าใจ ความรู้สึกนี้ จึงเกิดโรงงานผลิต ที่ 88 หมู่ 12 ต.หนองม่วง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะส่งเสริมให้เกิดงานในท้องถิ่นให้หลายชีวิตมีโอกาสได้งานทำในถิ่นฐานของตัวเอง อยู่บ้านตัวเองไม่ต้องแบ่งรายได้ไปจ่ายค่าเช่า ทำให้มีรายได้เพียงพอเพื่อเลี้ยงครอบครัว ส่งผลให้มีชีวิตที่ดีต่อด้านสังคม ได้ดูแลคนในครอบครัว อยู่กันพร้อมหน้า ไม่ต้องพลัดพรากจากกัน หรือด้านเศรษฐกิจคือเกิดรายได้ การสร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นในชุมชน