อุตสาหกรรมกับความปลอดภัย

อุตสาหกรรมกับความปลอดภัย

อุตสาหกรรมด้านการผลิตหรืออุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยได้ก้าวหน้า และเพิ่มปริมาณขึ้นมาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเงาตามการปฏิบัติงานในงานโรงงานหรือสถานที่ ก่อสร้างคืออุบัติเหตุจากการทำงาน  ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินอย่างประมาณค่ามิได้  ความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการทำงานการผลิตหรืองานก่อสร้างในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ และมีคนงานจำนวนมากที่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการทำงานนั้นอยู่ ดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รองเท้าเซฟตี้ หมวก ถุงมือ แว่นตา เข็มขัด ฯ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดความรุนแรง ความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น